OBRÁZEK : knihovna_brada.jpg

 

Latinské výroky, přísloví, rčení

 

Mala ultro adsunt

Neštěstí přichází samo (nezvaně)

Srovnej:

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech

Una domus non alit dos canes

Jeden dům neuživí dva psy

Srovnej:

Nesnesou se dva kohouti na jednom smetišti

Occurunt homines, nequeiunt occurrere montes

Potkávají se lidé, však hory se nemohou setkat

Srovnej:

Nesetkávají se hory s horami, ale lidé s lidmi

Te modicum iacta, quoniam exitus

Příliš se nechlub, neboť až výsledek prověří, co bylo vykonáno

Srovnej:

Neříkej hop, dikud nepřeskočíš

Imberbis senes docet

Mladíček poučuje starce

Srovnej:

Holobrad učí bradáče

Nerozkazuj, ještě si neholíš bradu

Imparibus numquam bene plaustrum trahitur equis

Nespřežení koně nikdy netáhnou dobře svůj vůz

Srovnej:

Jako nespřežení koně

Jeden čehý, druhý hot

Laudat venales, qui vult extrudere merces

Každého otroka chválí, ten kdo chce odbýt své zboží

Srovnej:

Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl

Nepřilžeš-li, neprodáš

Ne credas aurum, quidquid resplendet ut aurum

Nevěř, že všechno je zlato, co po zlatě třpitivě září

Srovnej:

Není všechno zlato, co se třpytí

Ubi uber, ibi tuber

Kde je bohatství, tam je trápení

Srovnej:

Není růže bez trní

Velké peníze - velká starost

Flmma fumo est proxima

Kde kouř, tam je i oheň

(Z viditelného jevu lze vyvodit jeho příčinu)

Srovnej:

Není kouře bez ohně

Commoditas omnis sua fert incommoda secum

Každá výhoda si nese svou nevýhodu s sebou

Srovnej:

Není dobra bez nějakého zla

Intus tripudium, foris lamentum

Doma si výská a tancuje, venku hořekuje

Srovnej:

Nenajdeš-li u Vejskala, u Stejskala jistě

(Vztahuje se především k majetku, ale i ke zdraví)

Qua vinum influit, refluent decreta bibentis

Kudy se vlévá víno, i tajemství pijáka proudí

Srovnej:

Opilý poví všechno na sebe i na jiné

Nejspíše vopilej pravdu poví

Nescio, quid serus vesper vehat

Nevím, co přinese pozdní večer

Srovnej:

Nechval dne před večerem

Aliena ne cures

O cizí se nestarej

Srovnej:

Nehas, co tě nepálí

Nepleť se do cizích věcí

Absit

Ať je vzdáleno; Pryč s tím

Srovnej:

Bůh uchovej

Nedej pánbůh

Res modo formosa foris est, intus maculosa

Navenek půvabu plna, uvnitř je však samá skvrna

Srovnej:

Navrch huj, uvnitř fuj

Canis a corio numquam absterrebitur uncto

Pes se už nikdy od mastné kůže odehnat nedá

(Na co si jednou zvykneš, toho už nikdy nenecháš)

Srovnej:

Na řemenu se učí pes kůži hryzat

Pauper ubique iacet

Chudému všude je zle

Srovnej:

S chudým všude zle se oře

Na chudého všudy teče

Malo nodo malus quaerendus cuneus

Na špatný suk je třeba najít špatný klín

Srovnej:

Na hrubý pytel hrubá záplata

Nemo potest nudo vestimenta detrahere

Nikdo nemůže nahému šaty svléknout

Srovnej:

Kdo nic nemá, o nic nepřijde

Zadku holého nikdo neobloupí

Inflat se tamquam rana

Nadouvá se jako žába

(žaba chce být velká jako vůl a nadouvá se tak dlouho, až praskne - bajka)

Cui non duplex est cava, mus minime locuples est 

Nejchudší je ta myš, která nemá dvě díry

(Myš svůj život nesvěří úkrytu, který má jen jednu díru. V nebezpečí může druhou dírou prchnout)

Srovnej:

Myš je malé zvíře a něvěří jedné díře

Cogito, ergo sum

Myslím, tedy jsem

Srovnej:

Žít znamená myslet

Errare humanum est

Mýliti se je lidské

Omnes eodem cogimur

Všichni jsme hnáni tamtéž

(Všichni směřujeme k smrti)

Srovnej:

Musíme tam všichni

Canis caninam non est

Pes psa nesežere

Srovnej:

Musel by veliký hlad býti, aby pes psa jedl

Domus propria, domus optima

Vlastní dům - nejlepší dům

Srovnej:

Můj dům, můj hrad

Cor sapiens in pectore habet, sed stultus in ore

Moudrý člověk má srdce v hrudi, hlupák na jazyku

Saepe minus faciunt homines, qui multa loquuntur

Lidé, kteří přespříliš mluví, často málo dělají

Srovnej:

Mnoho řečí a málo práce

Cave multos, si non times singulos 

Jestli se nebojíš jednoho, střez se mnohých

Srovnej:

Mnoho psů zajícova smrt

Excitare fluctus in simpulo

V o nevýznamného s velkým halasem)

Srovnej:

Mnoho povyku pro nic yvolat bouři ve sklenici vody

(Dělat něco nevýznamného s velkým halasem)

Srovnej:

Mnoho povyku pro nic

Nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum

Z mlčení nevzejde škoda, z mluvení bývá však zle

Srovnej:

Mluviti stříbro, mlčeti zlato

Ventis verba profundere

Pouštět slova do větru

(mluvit  zbytečně, marně, nerozumně, naplano)

Srovnej:

Mluvit do větru

Actam rem agere

Dělat už hotovou věc

Dělat něco zbytečného

Srovnej:

Mlátit prázdnou slámu

Senem iuventus pigra mendicum creat

Líné mládí plodí nuzné stáří

Srovnej:

Mladí ležáci, staří žebráci

Asinus in paleas incidit

Osel padl na plevy

Srovnej:

Má víc štěstí než rozumu

Elephanti corio circumtentus est

Je pokryt sloní kůží

Srovnej:

Má hroší kůži

(užívá se o člověku, který je necitelný, hrubý a hloupý)

Ut lupus ovem amat

Jako vlk miluje ovci

Srovnej:

Milují se jako vlk s beranem

Strabus inter caecos regnant

Šilhavý mezi slepými kraluje

Srovnej:

Mezi slepými jednooký králem

Hac lupi, hac canes

Z jedné strany (dotírají) vlci, z druhé psi

Srovnej:

Stát mezi dvěma ohni

Ležet mezi kladivem a kovadlinou

(být v obtížné nebo bezvýchodné situaci)

Pessima sub dulci vipera melle latet

Ze všech nejhorší jed se skrývá pod sladkým medem

Srovnej:

Med na jazyku, jed v srdci

Res, quae perduntur, centena valere feruntur

Ztracené věci prý mají cenu stokráte větší

Srovnej:

Máš mě, nedbáš mne; ztratíš mě, poznáš mě

 

 

Amico firmo nihil emi melitus potest

Spolehlivý druh je koupě jistě nejlepší

Srovnej:

Máš-li přítele věrného, važ ho sobě více než zlata ryzího

 

 

Vulpes pilum mutat non mores

Liška mění kožich, ne způsoby

Srovnej:

Liška srst změní, ale vášní nezmění

 

 

Noctuas Athenas

Sovy do Atén

(Sova symbol učenosti, Athény městem učenců. Nosit sovy do Athén tedy činnost zbytečná a nesmyslná)

Soli lumen inferre

Přinášet slunci světlo

Srovnej:

Nosit dříví do lesa; Lít vodu do Dunaje

Mendacem memorem esse oportet

Lhář musí mít dobrou paměť

Srovnej:

Lhář má s pamětí lháti

Fallacia alia aliam trudit

Jedna lež plodí druhou

Srovnej:

Lež plodí lež  

Z jedné strany vlci, z druhé psi

(Být v obtížné, bezvýchodné situaci)

Srovnej:

Ležet mezi kladivem a kovadlinou

Stát mezi dvěma ohni

Cui vist est, ius non metut

Kdo má moc, práva se nebojí

Srovnej:

Čí moc, toho právo

Lepší moci hrst, nežli práva pytel

Verba movent, exempla trahunt

Slova povzbuzují, příklady táhnou

Srovnej:

Lepší dobrý příklad, nežli Písma (bible) výklad

Často pouhý stín nahání bázlivým strach

Srovnej:

Leká se vlastního stínu

Quidquid facile obtinemus, facile spernius

Co snadno získáme, tím snadno pohrdneme

Srovnej:

Lehce nabyl, lehce pozbyl

Nullus amor poterit celari tempore  longo

Žádný milostný cit se nadá dlouho tajit

Srovnej:

Lásku a kašel neutajíš

Amantum irae amoris integratio est

Hněv milenců je obnovování lásky

Srovnej:

Láska nehněvaná není milovaná

Nihil difficile amanti

Nic není nesnadné pro toho, kdo miluje

 Srovnej:

Láska hory přenáší

 

  Barbam video, sed philosophum non video

Vousy vidím, ale filozofa nevidím

Srovnej:

Kutna mnicha nedělá

 

Utendum est animis, dum spe calent

Je třeba využít odhodlání, dokud nadějí plane

 Srovnej:

Kuj železo, dokud je žhavé

  

Ovem lupo commitere

Svěřit ovci vlkovi

Srovnej:

Udělat kozla zahradníkem

Ignotos fallit, notis autem est derisui

Neznámé může oklamat, známým je však k smíchu

Srovnej:

Koupil bych tě, kdybych neznal, znaje, darmo bych tě nevzal

Tunica propior pallio est

Tunika je bližší než plášť

Srovnej:

Košile bližší než kabát

Imbrem in cribrum gerere

Chytat déšť do řešeta

(Počínat si nesmyslně, pošetile)

Srovnej:

Na řešetě, košem měřit vodu

Alea iacta est (esto)

Kostky jsou vrženy

(Rčení se používá pro významná rozhodnutí - výsledek je nejasný

 Totum laudatur, si finis laude beatur

Všechno se chválí, pokud si konec zaslouží chválu

 Srovnej:

Konec dobrý, všechno dobré

 

Quod natura negat, reddere nemo potest

Co ti příroda nedá, to ti nikdo nemůže dát

 Srovnej:

 Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí

 Qui bonum respuit consilium, sibi ipsi nocet

Kdo odmítá dobrou radu, sám sobě škodí

Qui serpent consilium, spernit auxilium

 Kdo pohrdá radou, pohrdá i pomocí

Srovnej:

Komu není rady, tomu není pomoci

A deo vocatus rite paratus

Od boha povolán - řádně připraven

 Srovnej:

 Komu dal bůh úřad, tomu dal i rozum

  

Qut homines, tot sententiae

Kolik lidí, tolik názorů

 Srovnej:

Kolik chytrcóv, tolik mudrcóv

Kolik lidí, tolik rozumů

 Si quis suspendi debet, nequit in mare mergi

Jestliže někdo má viset, tak nemůže utonout v moři

Srovnej:

Koho mají oběsit, ten se neutopí

Cuius panem edo, illius carmina edo

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej

 

Cum caput aegrotat, corpus simul omne laborat

Když hava stůně, celé tělo trpí

Srovnej:

Když si jde hlava lehnout, leží celé tělo

 

Quidquid delirant reges, plectuntur achivi

Za všechna bláznovství králů jsou vždycky Řekové biti

(tj. národy trpí za nezodpovědnost svých vládců)

Srovnej:

Když se páni svadí, sedláci nastavte vlasů

Ligna ubi caeduntur, fragmina multaleguntur

Když se kácejí stromy, bývá mnoho třísek

(tzn., že při důsledném prosazování prospěšných či jen zdánlivě prospěšných věcí se dá těžko vyhnout negativním jevům)

Srovnej:

Když se kácí les, létají třísky

 

Duobus certantibus (litigantibus), tertius gaudet

Když se dva hádají, třetí se směje

Fistula dulce canit, volucrem cum decipit auceps

Píšťala sladce zpívá, když ptáčka chce přilákat ptáčník

Srovnej:

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají

Chytat myši na špek

 

Cui lucet luna, quae stellis praemicat una,

non iam curabit, si lumen stella negabit

Ten, komu svítí luna, jež hvězdám ubírá světlo, nebude starosti mít, když hvězda odmítne svítit

Srovnej:

Nedbám na měsíc, když mi slunce svítí

Když mi bůh dobrořečí, nedbám na zlořečení lidská

Murilego mures fiunt absente rebelles

Když kocour není doma, myši mají pré (hody)

Srovnej:

Kde není kočky, tam vévodí myši

Quod licet Iovi, non licet bovi

Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi

Srovnej:

Když dva dělají totéž, není to totéž

 

 

Heredis pletus sub persona risus est

Dědicův pláč je jenom maskou pro smích

Srovnej:

Když dědic pláče, v srdci se směje

 

 

Malo accepto stultus sapit

Když utrpí škodu, i hlupák zmoudří

Srovnej:

Když blázna uperou, teprv sobě usrozumí

 

 

Quanto quisque altius elatus est, tanto foedius corruit

Čím výše je kdo povznesen, tím hanebněji padá

Srovnej:

Kdo výš vyleze, tím níže dolů spadne

Pýcha předchází pád

 

Solus currens vicit

Jen kdo utíkal, vyhrál

Srovnej:

Kdo uteče, vyhraje

Quando est manus parca, tunc est plenior arca

Když je ruka šetrná, hned je truhla víc plná

Srovnej:

Kdo šetří, má za tři

Somnia non cures, nam fallunt plurima plures

Nedbej zbytečně o sny, vždyť všechny většinou klamou

Srovnej:

Kdo snům věří, stín lapá (Komenský)

 

 Cui pecare licet, peccat minus

Kdo smí hřešit, hřeší méně

Srovnej:

Zakázané ovoce nejvíc chutná

Vix sine sorde potes participare luto

Sotva můžeš zacházet s blátem a neumazat se

Srovnej:

Kdo se s blátem obírá, zamaže se

Si frondes timeas, dimittas, consulo silvas

Pokud se bojíš listí, pak radím ti, opusť ihned lesy

Srovnej:

Kdo se bojí, nesmí do lesa

Commoditas se­quitur metuentem incom moda numquam

Prospěch se vyhýbá tomu, kdo se bojí tratit

Srovnej:

Risk je zisk

Kdo nevsadí, nevyhraje

Qui non laborat, non manducet

Kdo nepracuje, ať nejí

Podle bible:

Si quis non vult operari, nec manducet
Jestliže někdo nechce pracovat, ať ani nejí

Qui iacet in terra, non habet unde cadat
Kdo leží na zemi, nemá odkud by spadl
Srovnej:
Kdo na zemi sedí, pádu se nebojí

Duos qui lepores sequitur, neutrum capit

Kdo pronásleduje dva zajíce, nechytí ani jednoho
(tj. kdo chce moc, nemá nic)
Srovnej:
Kdo na dvě věci sáhne, často jedné nedosáhne

Qui tacet, consentire videtur

Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí
Qui tacuit, cum logui debuit et potuit, consentire videtur
Kdo mlčel, když směl a mohl mluvit, zřejmě souhlasí
(zásada římského práva)

Munera caecant

Dary činí člověka slepým
Srovnej:
Kdo maže, ten jede
(Kdo daruje, ten spíš zjedná, neboť darové oslepují)

Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit

Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz
Srovnej:
Kdo má dost, chce mít ještě víc
Honba za penězi nikdy nezná mezí

Mendax est furax

Lhář - zloděj
Srovnej:
Kdo lže, ten krade

Fortuna cum blanditur, captatum venit

Když štěstí lichotí, jen číhá na kořist
Srovnej:
Kdo jsi v štěstí, pomni na neštěstí
Štěstěna je vrtkavá a v dobru samotném už chystá zlo

In foveam cecidit, quam fecerat ipse

Ten, kdo jámu kopal, sám do ní spadl
Qui fodit foveam, incidet in eam
Kdo kope jámu, spadne do ní
Srovnej:
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Semel malus, semper malus presumitur

Kdo byl jednou zlý, je vždycky pokládán za zlého
Srovnej:
Kdo jednou zlý, vždycky zlý

Laudat venales, qui vult extrudere merces

Každého otroka chválí, kdo chce odbýt své zboží
Srovnej:
Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl
Nepřilžeš-li, neprodáš

Tactu scintillae fit saepe perustio villae

Stačí jiskřičky dotek a často vyhoří statek
Srovnej:
Kdo chce v domu škody zbýti, nedej jiskře uhlem býti

Dulcia non novit, qui non gustavit amara

Nepozná sladké, kdo neokusil hořké
Srovnej:
Kdo chce užívati sladkého, musí nejprve okusiti kyselého (Komenský)

Necesse ast cum insanientibus furere, nisi solus relinqueris

Je nutné, abys zuřil, když ostatní běsní, nechceš-li zůstat sám
Srovnej:
Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti

Qui iugulare canem vult, invent cito causam

Kdo chce nabít psu, rychle si najde důvod
Srovnej:
Kdo chce psa bít, snadno si hůl najde

E nuce nucleum qui esse vult, nucem frangit

Kdo chce jíst jádro z ořechu, musí ořech rozlousknout
Srovnej:
Bez práce nejsou koláče

  

Exigua est tribuenda fides, qui multa loguuntur

Jen málo důvěry zaslouží, kdo mnoho namluví řečí
Srovnej:
Kdo hodně mluví, mnoho nalže

 


Qui prior est tempore, potior est iure

Kdo se dříve objeví, ten má větší právo
Srovnej:
Kdo dřív přijde, ten dřív mele

Qui gladio ferit, gladio ferit

Kdo mečem smrt nosí, toho meč skosí
Srovnej:
Čím kdo zachází, tím také schází

 

Res amicos inveniet
Majetek najde přítele
Ubi opes, ibi amici
Kde jsou peníze, tam jsou přátelé
Srovnej:
Kde teplá kuchyně, jsou i přátelé
Ktož má koláče, ten družbu nalezne

Nemo potest, quod non habet
Nikdo nemůže dát, co nemá
Srovnej:
Kde nic není, ani čert (smrt) nebere)

Deus iudicat, cum nemo accusat

Bůh je soudcem, když nikdo nežaluje
(víra ve spravedlnost boží, nepřijde-li ke slovu spravedlnost světská)
Srovnej:
Kde není žalobce, není ani soudce

Ubi leonis pellis deficit, vulpina est induenda
Kde chybí lví kožich, je třeba obléci liščí
(tj. kde nestačí síla, musí se využít chytrost)
Srovnej:
Kde nemůže kůže lvová projíti, sluší kůži liščí přičiniti

 

Quot campi flores, tot sunt in amore dolores
Kolik je na louce květů, tolik je v lásce strastí
Srovnej:
Kde milost, tam žalost

 

 

Crescunt sermones, ubi conveniunt mulieres
Kde se scházejí ženy, narůstají řeči
Srovnej:
Báby se schází, drby rozchází
Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klebety

 


Omne principium grave
Každý začátek je těžký

 

 

Scit bene quisquis, ubi, cur calceus urgeat ipsum
Každý dobře ví, kde a proč ho bota tlačí
Srovnej:
Každý ví, kde ho bota tlačí

 

 

 

Gallus in suo sterquilinio plurimum potest
Kohout nejvíce zmůže na svém smetišti
Srovnej:
Každý kohout pánem na svém dvoře, na svém smetišti

 

 

 

Quisque fortunae suae faber
Každý je tvůtcem svého osudu
Srovnej:
Každý svého štěstí strůjcem

 

 

Gutta fortunae prae dolio sapientiae
Kapka štěstí nad bečku moudrosti

 

 

Versa sit adversum semper tua paenula ventum

Ať se tvůj plášť vždy obrací proti větru
Srovnej:
Kam vítr, tam plášť

 

 

Lapis offensionis et petra scandali
Kámen úrazu a skála pohoršení

 

 


Radit usque ad cutem
Škrabe až na kůži
(ve smyslu začínat od základů, hkedat počátek věcí a dějů)
Srovnej:
Jít na kořen věci

 

 

Alia terra alios mores postulat
Jiná země vyžaduje jiné mravy
Srovnej:
Jiný kraj, jiný mrav

 

 

Verbis non iacta te, sed facies bona facta
Nechlub se slovy, ale jednej správně
Srovnej:
Jiné je pěkně mluvit, jiné pěkně činit

 

 

Per pedes apostolorum
Pěšky, jako apoštolové
Srovnej:
Jezdí na apoštolském koni

 

 

Mutuo quod debes, ridendo solvere debes
Co musíš zaplatit, máš platit s úsměvem
Srovnej:
Je to za jedny peníze

 

 

Nondum omnium dierum sol occidit
Ještě nezašlo slunce všech dnů
Srovnej:
Ještě není všemu konec

 

 

 Acta est fabula
Hra je u konce
Actum est
Je dokonáno, končí se, je hotovo
Srovnej:
Je po všem

 

 

Una hirundo non facit ver
Jedna vlaštovka jaro nedělá
Srovnej:
Jedna květina zahradu nedělá

 

 

Grex totus in agris unius scabie cadit
Jediný prašivý kus může zničit i celé stádo
Srovnej:
Jedna prašivá ovce zkazí celé stádo

 

 

Imparibus numquam bene plaustrum trahitur equis
Nespřežení koně nikdy netáhnou dobře svůj vůz
Srovnej:
Jeden čehý, druhý hot

 

 

Sicut ager colitur, sic fructibus hic redimitur
Jak se obdělá pole, tak se odvděčí plody
Srovnej:
Jak zaseješ, tak sklidíš

 

 

 

Similes habent labia lactucas
Mají salát právě takový jako hubu
Srovnej:
Jaký jazýček, takový salát

 

 

Qualis dominus, talis servus
Jaký pán, takový sluha
Srovnej:
Jaký pán, takový krám
Jaký hospodář, taková čeládka

 

 

Ut sementem feceris, ita metes
Kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet
Srovnej
Jak si kdo ustele, tak si lehne

 

 

Ab altero exspectes, alteri quod feceris
Jak ty druhému, tak tobě druhý oplatí
Srovnej

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

 

 

Inter vepres rosae nascuntur
Mezi trním se rodí růže
Srovnej

Jako růže mezi trním

 

 

Relata refero
Vyprávím, co jsem slyšel
(Užívá se při uvádění nezaručených zpráv získaných z druhé ruky)
Srovnej

Jak jsem koupil, tak prodávám

 

 

Filii canut paternas cantiones
Synkové zpívají písničky svých otců
Srovnej
Jaký otec, takový syn
Jablko nepadá daleko od stromu

 

 

Qui suis rebus contentus est, huic maximae ac certissimae sunt divitiae
Kdo je spokojen s tím, co má, ten má největší a nejjistější bohatství

 

 

Callidus opprimittur, dum callidor reperitur
Chytrý je bit, najde-li se chytřejší

 

 

Dictum sapienti sat est
Moudrému stačí slůvko
Srovnej
Chytrému napověz, hloupého trkni

 

 

Fronte capillata, post est occasio calva
Příležitost je vlasatá vpředu a plešatá v týle
(příležitost se lépe chytá zpředu, tj. včas, v pravý okamžik, později už vyklouzne z ruky)
Srovnej
Chytni příležitost za pačesy

 

 ♥

 

Reti ventos venari
(pojmenování zbytečné, bezvýsledné námahy)
Chytat vítr do sítě
Srovnej
Chytat vítr v poli

 

 

Errare humanum est
Mýliti se je lidské
Srovnej
Chyby jsou smrtelníkům vlastní
V ničem se nemýlit - to je vlastnost bohů

 

 

Artes discuntur peccando
Dovednosti se získávají chybováním
Srovnej
Chybami se člověk učí

 

 

Tuta est hominum tenuitas, magne periclo sunt opes obnoxiae
Chudoba je pro člověka bezpečná, velkému bohatství hrozí více nebezpečí
Srovnej
Chudý nemoci hledá, k bohatému se samy hrnou

 

 

Desunt inopiae multa, avaritiae omnia
Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno

 


Cantabit vacuus coram latrone viator
Poutník bez groše lupiči tváří v tvář si bude zpívat
Srovnej:
Nahého ani sto zbojníků nemůže obrati
Zadku holého neobloupíš
Kde nic není, ani čert nebere
Chudoba bezpečna, a proto vesela

 

 

Alterius veste nemo vestitur honeste
Nikdo nenosí se ctí cizí šaty
Srovnej:
Chlubit se cizím peřím

 

 

Plenus venter non student libenter
Plný žaludek nemívá chuť k učení
Srovnej:
Chceš-li tancovati, nejez
Plný břich, rozum tich
Plné brucho učí sa hlucho

 

 

Alere luporum catulos
Živit vlčí mláďata
(tj. počínat si proti vlastním zájmům)
Srovnej:
Hřát si hada na vlastních prsou
Nasazovat si veš do kožichu apod.

 


Feriunt summos fulgura montes
Blesky bijí do vrcholků hor
(tzn. závist a nenávist vedou k pádům z výšek)
Srovnej:
Blesk bije do špiček 

 

 

Post triduum resides, fetebunt piscis et hospes
Když je necháš tři dny, už páchnou: hosté i ryby
Srovnej:
Host a ryba třetí den smrdí

 


Scindit mendosa gladio plus lingua dolosa
Lstivý a prolhaný jazyk víc zraňuje než ostří meče
Srovnej:
Horší jazyk falešníkanežli kopí protivníka

 

 

Crescit amor numii, quantum ipsa pecunia
Láska k penězům roste, jak přibývá samotných penězt
Srovnej:
Kdo má dost, chce ještě víc
Honba za penězi nikdy nezná mezí

Imberbis senes docet
Mladíček poučuje starce
Srovnej:
Holobrad učí bradáče
Nerozkazuj, ještě si neholíš bradu

Abiecit hastas
Odhodil kopí
Srovnej:
Hodit flintu do žita, tj. vzdát se, rezignovat

Malesuada fames
Hlad ke zlému radí
Srovnej:
Hlad je špatný rádce

 


Surdo narras fabulam
Vyprávíš příběh hluchému
(marná, zbytečná práce)
Srovnej:
Vyprávět slepému o barvách
Házet hrách na stěnu

 

 

Rixantur viles de lana saepe caprina
Hlupáci se často hádají jen o chlup kozí
(malicherně se přít o něco zcela bezvýznamného)
Srovnej:
De asini umbra (disceptare)
Přít se o oslí stín

 

 

 

Utiliter servit nemo duobus heris
Nikdo nemůže užitečně sloužit dvěma pánům
Srovnej:
Dvěma pánům nelze sloužit

 


Quam semel errare, melius bis terve rogare
Lépe než jednou chybit, je dvakrát i třikrát se zeptat
Sapiens deliberat, antequam faciat
Moudrý přemýšlí dříve, než jedná
Srovnej:
Dvakrát měř, jednou řež

 


Bis dat qui cito (celeriter) dat
Dvakrát dává, kdo rychle dává

 

 

Fides facit fides
Důvěra budí důvěru
Důvěra za důvěru
Srovnej
Víra k víře pomáhá

 

 

Vincula da linguae, vel tibi vincla dabit
Jazyku pouta dej, nebo ti pouta dá sám
(Tj. dej si pozor na jazyk, nebo si způsobíš nepříjemnosti)
Srovnej
Držet jazyk na uzdě
Dobře jazyk za zuby míti

 

♥ 

 

Omne trinum perfectum
Vše, co je po třech, je dokonalé
Srovnej
Do třetice všeho dobrého

 

 

 Incidit Scyllam, qui vult vitare Charibdim
Skylla pohltí toho, kdo chtěl se Charybdě vyhnout
Srovnej
Dostat se z deště pod okap
Dostat se z bláta do louže

 

 

In Patria natus non est propheta vocatus
Ve své rodné zemi, tam nikdo prorokem není
Srovnej
Doma není nikdo prorokem 

 

 

Fervet olla, vivit amicitia
V hrnci se vaří - přátelství žije
Srovnej
Dokud co v hrnci, přátelé u stolu

 

 

Cum amicis breves rationes, longasque amicitias esse oportet

S přáteli je dobré mít krátké účty a dlouhá přátelství
Srovnej
Dobré účty dělají dobré přátele
Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze

 

 

Conscientia - mille testes

Svědomí - tisíc svědků
Srovnej
Dobré svědomí je lepší nežli tisíc svědků

 

 

 

Bonis nocet, quisquis malis pepercit

Škodí dobrým, kdo šetří špatné
 

 

Utile consilium, qui spernit, inutile sumit

Dobrou kdo pohrdne radou, pak často špatnou se řídí
Srovnej

Dobrá rada nad zlato 

 

 

Hodie mihi, cras tibi

Dnes mně, zítra tobě

Význam - co potká dnes mne, může zítra potkat tebe

 

 

Sub longis tunicis brevis est animus mulieris

Pod dlouhými šaty je krátký ženský rozum
Srovnej

Dlouhé vlasy, krátký rozum

 

 

 

Crescit caput

Roste hlava, hlava se zvedá
Srovnej
Nosí hlavu vysoko, nos vzhůru
Narostl mu hřebínek
Div čelem nebe neprovrtá

 

 

Fortunae filius

 Dítě štěstěny

 

 

 

Arcem facere ex cloaca

Dělat ze stoky tvrz
Srovnej
Dělat z komára velblouda

 

 

 

Donato non sunt ora inspicienda caballo

Darovanému koni na zuby nekoukej

(Dary se namají prověřovat, kritizovat, ale přijímat s díkem)

 

 

Homo proponit, Deus disponit

Člověk předpokládá, bůh rozhoduje
Srovnej

Člověk míní, pánbůh mění

 

 

Verba ligant homines, taurorum cornua

Člověka váží slova, býčí rohy provaz
Srovnej

Člověka za jazyk, vola za rohy lapají

 

 

Homo omnium horarum

Člověk pro každou hodinu
Srovnej
Člověk do nepohody

(tj. člověk, s nímž lze dobře prožít dobré i zlé)

 

 

Castis omnia casta

Omnia munda mundis

Puris omnia pura

Čistému vše čisté
 

 

Pectus est, quod disertos

Srdce a vnitřní zápal to je, co nás činí výmluvnými
Srovnej

Čím srdce jest nadchnuté, tím ústa jsou naplněná

 

 

Cui vis est, ius non metuit

 

Kdo má moc, práva se nebojí
Srovnej
Ćí moc, toho právo
Lepší moci hrst než práva pytel
 

 

Utile turbata piscari semper in aqua

 

Užitek přináší vždycky, když v kalné vodě se loví; tj. využít nejasných, zmatených poměrů
Srovnej
Čím jsou vody kalnější, tím jsou lovy valnější
 

 

 

Gallina cecinit

 

Tři špatná znamení: Had, který spadl do dvora; pes, který přeběhl přes práh; slepice, která zakokrhala
Srovnej

Černá kočka přes cestu

 

 

Cuivis dolori remedium est patientia

 

Každou bolest jenom trpělivost vyléčí
Srovnej

Čas je nejlepší lékař

 

 

Rosam, que praeteriit, ne queras iterum

 

Nehledej znovu růži, která zvadla

 Srovnej

Co tam, to tam, o to hlavy nelam
Co bylo, bylo
 

 

 Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum

 

Ty sis to nadrobil, ty musíš teď všechno vyjíst
Srovnej
Co sis nadrobil, to si sněz

 


 

Constuetudo quasi altera natura

 

Zvyk je jakoby druhá přirozenost
Srovnej

Zvyk je železná košile

 

♥ 

 

Iuveni parandum, seni utendum

 

Mladík se má připravovat, stařec užívat
Srovnej

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako bys našel

 


 

Quae facta sunt, non possunt mutari

 

Co se stalo, nelze změnit
Srovnej

Co se stalo, odestát se nemůže

 


 

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris

 

Co nechceš, aby se stalo tobě, nečiň jinému

 Srovnej

Co sám nechceš, nečiň jinému

 

 

 

Tempus molestiis medetur omnibus

 

Čas léčí všechny bolesti
Srovnej
Čas všechno zhojí
 

 

 

Quod non videt oculum, cor non dolet

 

Co oko nevidí, srdce neželí
 

 

Muliebris lingua id solum potest tacere, quod nescit

 

Ženský jazyk může smlčet leda to, o čem neví
 Srovnej

Co neví, nepoví

 


 

Rem cum videas, censeas

 

Posuď věc, až ji uvidíš
 Srovnej

Co neznáš, nesuď

 


 

Carpe diem

 

Utrhni den, užívej dne
 Srovnej

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.

Dnes je dnes, zítřku nevěř.

 


 

Quod tegitur, magnum creditur esse malum

 

Co se skrývá, vypadá jako veliká špatnost
 Srovnej

Co je šeptem, to je čertem

 


 

Littera scripta manet

 

Co je psáno, trvá (zůstává)
 Srovnej

 Co je psáno, to je dáno

 


 

Festinatio tarda est

 

Spěch zdržuje
 Srovnej
Práce kvapná, málo platná

Chvat si láme nohy

 


 

Quod perit, perit

 

Co zhynulo, zhynulo, i co je pryč, je pryč

  Srovnej

Co tam, to tam, o to hlavy nelam

 Co bylo, bylo

 

♥ 

 

Bos cornu capitur, homines sermone ligantur

 

Býk se chytá za rohy, lidé za slovo
 

 

 

Lenti sed certi vindices di

 

Bohové jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě

srovnej

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě

 


 

Excitare fluctus in simpulo

 

Vyvolat bouři ve sklenici (konvici) vody

srovnej

Mnoho povyku pro nic

 Smysl: dělat něco nevýznamného za velikého halasu, kvůli drobnostem dělat velký rozruch

 

 

 

Ignorat plenus, quam vitam ducat egenus

 

Neví  to boháč žádný, jak chudák život tráví

 srovnej

Sytý hladovému nevěří

Bohatý se diví, čím se chudák živí

 

 

 

Tunica propior pallio est

 

Tunika je bližší než plášť

srovnej

Košile bližší než kabát

 

 

 

Corvo quoque rarior albo

Vzácnější než bílá vrána

nebo

Rara avis in terris

Vzácný pták na světě

(Vzácný případ, něco neobyčejného – bílá vrána)

 

 

 

 Qui vitat molam, vitat farinam

Kdo se vyhýbá mlýnu, vyhýbá se mouce (bez práce nejsou koláče)

srovnej

Sine labore nihil est fenix

Bez práce není žádné štěstí (bez práce nejsou koláče)

 

 

 

Bursa vacans aere vetat inter vina sedere

Měšec chorý na úbytě do hospody nepustí tě

srovnej

Bez peněz do hospody nelez

 

 

 

 Crescunt sermones, ubi conveniunt mulieres

 Kde se scházejí ženy, narůstají řeči

srovnej

Báby se schází, drby rozchází

Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klebety (Komenský)

  

 

 

 Ad calendas graecas - O řeckých kalendách

Oblíbené rčení císaře Augusta - Kalendy znamenají 1. den každého měsíce v kalendáři.

Řekové kalendy ve svém kalendáři neměli, znamená to tedy  nikdy

srovnej

Na svatého Dyndy

Až naprší a uschne